شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: حرکات اصلاحی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۶۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: اکبر , مرتضی
مترجم:
شرحمباحث