شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک جلد ۱
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰
تعداد صفحات: تعداد صفحات: ج۱, ۷۱۵- ج۲, ۷۶۹- ج۳, ۶۸۷- ج۴, ۷۴۸ صفحه
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۶۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هیأت تحریریه نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
مترجم:
شرحمباحث