شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: با ما به مکه مکرمه بیایید
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: البزار , محمد صالح
مترجم: محمود خیری
شرحمباحث