شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: ژیمناستیک با وسیله
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: اوزر , م-کامیل
مترجم: بهناز متکلمی- ایرج خلیق
شرحمباحث