شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمهای بر شیمی آلی ۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۲۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هایمر , الز
مترجم: دکتر آسیه یحییزاده.
شرحمباحث