شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمه ای بر شیمی آلی ۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هایمر , الز
مترجم: دکتر آسیه یحیی زاده.
شرحمباحث