شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: میکروبیولوژی (عمومی) (جلد اول)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ولک , وزلی - ولر , مارگارت
مترجم: دکترفاضل نجفی یاسوری.
شرحمباحث