شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: شیمی آب
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کگلی , سوزان آندروس , جوی
مترجم: مهندس رحمت زرکامی، دکتر صادق حسننیا
شرحمباحث