شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: حقوق بشر در نظام بین الملل
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۹۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سیمبر , رضا
مترجم:
شرحمباحث