شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: دکتر محمد معین
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: معین , علی
مترجم:
شرحمباحث