شابک:
پژوهشی
عنوان: کتاب راهنمای نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مکانیک
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۶۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کمیته انتشارات و دبیرخانه کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
مترجم:
شرحمباحث