شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: متون نظم و نثر معاصر (عربی یک)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو , محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث