شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: گفتگوهای روزمره در موسم حج
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: خیری , محمود
مترجم:
شرحمباحث