شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: بررسی و نقد اشعار صعالیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۷۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۴۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو , محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث