شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: خلاصهای از صرف و نحو
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو , محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث