شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ ادبیات عرب (دوره جاهلی و اموی)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۳۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو , محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث