شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ پیامبر اسلام هجرت تا وفات 0چاپ 4)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: زاهدی توچایی , محمدحسن
مترجم:
شرحمباحث