شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: اصول نامه نگاری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۷۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: بوستامانته , فلورسیتا
مترجم:
شرحمباحث