شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: برنامه های راهبردی و عملیات تحول در نظام اداری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ريال
تعداد صفحات: ۱۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سبحانی , غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث