شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ شناسی فرهنگ گیلان زمین
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث