شابک:
پژوهشی
عنوان: راهنمای عمومی و فنی مسابقات سومین المپیاد ورزشی کشورهای حاشیه دریایخزر
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: قيمت: ــ ريال
تعداد صفحات: ۵۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت فنی و اجرایی المپیاد
مترجم:
شرحمباحث