شابک:
پژوهشی
عنوان: چکیده مقالات نخستین همایش بینالمللی علوم ورزشی دانشگاههای حاشیه دریایخزر
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: قيمت: ــ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ستاد همایش
مترجم:
شرحمباحث