شابک:
پژوهشی
عنوان: پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد 1 شماره 5 (ویژه نامه آفات و بیماریهای گیاهی )
نوع: مجله
زبان:
قیمت: قيمت: ــ ريال
تعداد صفحات: ۸۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث