شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: قيمت: ــ ريال
تعداد صفحات: ۴۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث