شابک:
پژوهشی
عنوان: مجله محیطزیست و توسعه پایدار
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۳۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث