شابک:
پژوهشی
عنوان: معرفی برنامههای هفته پژوهش استان گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: قيمت: ــ ريال
تعداد صفحات: ۳۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ستاد برگزاری هفته پژوهش استان گیلان
مترجم:
شرحمباحث