شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ريال
تعداد صفحات: ۱۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۴۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مرکز پژوهشی گیلانشناسی
مترجم:
شرحمباحث