شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فیزیک عمومی برای رشتههای کشاورزی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۷۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: علیمحمدی , علی اکرم
مترجم:
شرحمباحث