شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: دستور کار آزمایشگاه میکروبیولوژی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۲۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: نجفی یاسوری , فاضل
مترجم:
شرحمباحث