شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان جلد 1
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۲۰(در سه جلد)
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث