شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیماریهای گیاهان زراعی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۲۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۲۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پدرامفر , حسن
مترجم:
شرحمباحث