شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اطلس بیماریهای درختان میوه و برخی از گیاهان باغی و روشهای مبارزه با آنها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۷۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: الهی نیا , سیدعلی
مترجم:
شرحمباحث