شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: حقایقی درباره آمادگی، ورزش و تندرستی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فرانکس- هاولی
مترجم: دکتر فرهاد رحمانی نیا- حمید رجبی .
شرحمباحث