شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: تمرینات پایه در بازتوانی و توانبخشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۱۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شلتون، ربرت- گرنینگر، لئونارد- ماتز، آرن
مترجم: مرتضی اکبر .
شرحمباحث