شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: ژیمناستیک با وسیله، روش تدریس پایه ای
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اوذر، م کامیل
مترجم: بهناز متکلمی- ایرج خلیق .
شرحمباحث