شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: تکنیک و تاکتیک دونده نیمه استقامت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ویلسون، هاری- واتز، دنیس- هورویل، فرانک
مترجم: خدیجه کیانی دهکردی.
شرحمباحث