شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: مفاهیم فیزیولوژیکی تمرین قدرتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۸۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: موران، گری- مک گلین، جرج
مترجم: دکتر فرهاد رحمانی نیا
شرحمباحث