شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: رشد و تکامل جسمانی حرکتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۷۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رمضانی نژاد، رحیم
مترجم:
شرحمباحث