شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: راهنمای مربیان- تغذیه و کنترل وزن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ایسمن ، پاتریشیا - استیفن , جانسون – بنسون ، جان
مترجم: دکتر رضا علیجانیان
شرحمباحث