شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه چکیده مقالات چهارمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۶۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ستاد چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مترجم:
شرحمباحث