شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: حرکت شناسی و بیومکانیک کاربردی در ورزش (جلد۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: جنسون- شولتر- بنگرتر
مترجم: دکتر رضا علیجانیان.
شرحمباحث