شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: آشنایی با تمرین وزنه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: برگر ، ریچارد
مترجم: دکتر فرهاد رحمانی نیا- عقیل صدیقی
شرحمباحث