شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: تمرینهای قهرمانی والیبال(جلد۱)- آموزش مهارت اختصاصی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۳
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: برتیوسی، باب – هیپولیت،رالف
مترجم: میترا پورسهراب
شرحمباحث