شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: آزمایشات در فیزیولوژی ورزشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سینینگ
مترجم: دکتر خسرو ابراهیم
شرحمباحث