شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: حرکت درمانی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۸۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اکبر، مرتضی
مترجم:
شرحمباحث