شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: تکنیکهای دو و میدانی و مراحل آموزش(جلد۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۶۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۱۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: .فدراسیون جهانی دو و میدانی
مترجم: خدیجه کیانی دهکردی سیدمهدی محمدی
شرحمباحث