شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: فیزیولوژی انسان
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۹۷۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: رحمانی نیا، فرهاد
مترجم:
شرحمباحث