شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: کفش و سلامتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رمضانی نژاد، رحیم
مترجم:
شرحمباحث