شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: حرکات اصلاحی .
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۶۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اکبر، مرتضی
مترجم:
شرحمباحث