شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات کنگره امیرالمؤمنین امام علی(ع)
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث